Komunikat konferencyjny

Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego

Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego

Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej

Wschodnioeuropejski Instytut Psychologii w Kijowie

oraz

Urząd Miasta Krakowa

Rada Miasta Krakowa

Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja w Krakowie

 

zapraszają do Krakowa na konferencję naukową, która odbędzie się 18 i 19 września 2017 roku

 

EDUKACJA WOBEC MIGRACJI

JĘZYK – KULTURA – TOŻSAMOŚĆ

 

Przedmiotem konferencji chcemy uczynić rozważania nad zjawiskami migracyjnymi zmieniającymi charakter polskiej szkoły. Wśród uczniów coraz częściej spotkać można osoby z doświadczeniem migracyjnym, nie znające lub zaledwie w stopniu podstawowym posługujące się językiem polskim. Podobnie rzecz się ma z kompetencjami kulturowymi. Edukacja ku różnorodności nie jest wciąż opcją kształcenia realizowaną w codziennej polskiej praktyce szkolnej. Istnieje zatem potrzeba wypracowania przez polski system szkolny szeregu nowych rozwiązań dydaktyczno-metodycznych. Takich, które z jednej strony otworzą polskie szkoły na coraz szerszy kontakt z innością kulturową, z drugiej zaś w szybki sposób wykorzystując narzędzia inkluzyjne, wprowadzą nowych uczniów cudzoziemskich, a także polskie dzieci z doświadczeniem migracyjnym do sprawnego funkcjonowania i dalszego rozwoju w polskiej szkole i w Polsce.

Kluczowymi wątkami tematycznymi, ważnymi z tak rozumianej perspektywy edukacyjnej,  są naszym zdaniem następujące obszary i zagadnienia:

 • uczeń z doświadczeniem migracyjnym w polskiej szkole;
 • edukacja włączająca w perspektywie psychologicznej, pedagogicznej i glottodydaktycznej;
 • wpływ obecności uczniów z doświadczeniem migracyjnym na środowisko szkolne;
 • kompetencje (między)kulturowe uczniów i nauczycieli polskich szkół;
 • świadomość znaczenia inkluzji w środowisku polskich pedagogów i nauczycieli (także glottodydaktyków);
 • znaczenie znajomości języka w procesie inkluzji;
 • język polski jako język edukacji w kontekście procesów inkluzyjnych;
 • edukacja przedmiotowa jako wspieranie otwartości na różnorodność kulturową
  i językową;
 • zintegrowane nauczanie językowo-przedmiotowe (CLIL) jako glottodydaktyczny instrument sprzyjający sukcesowi inkluzji językowej i kulturowej;
 • rozwiązania programowe i metodologiczne dydaktyki języka polskiego jako obcego
  i możliwości ich wykorzystania w dydaktyce języka polskiego jako drugiego;
 • dobre praktyki w zakresie nauczania innych języków jako drugich w innych systemach edukacyjnych;
 • zarządzanie językową i kulturową różnorodnością w szkołach (szanse i zagrożenia).

 

Chcemy, aby dyskusja nad tak sformułowanymi zagadnieniami miała charakter interdyscyplinarny, dlatego zapraszamy socjologów, pedagogów, glottodydadaktyków i psychologów, zainteresowanych  problematyką inkluzji oraz kształceniem językowo-kulturowym uczniów polskich szkół z doświadczeniem migracyjnym.

Konferencja wpisuje się w cykl wydarzeń promujących przyjęty przez Radę Miasta Krakowa we wrześniu 2016 roku Program Miejski „Otwarty Kraków”, przygotowany przez Wydział Spraw Społecznych UMK, a zainspirowany wspólnym projektem prowadzonym przez Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL oraz Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych. Celem programu „Otwarty Kraków” jest popularyzacja działań na rzecz różnorodności kulturowej i społecznej oraz integracja cudzoziemców w Krakowie.

Komitet Organizacyjny

Prof. UW dr hab. Przemysław E. Gębal – Przewodniczący

Prof. dr hab. Władysław T. Miodunka

Urszula Majcher-Legawiec

Mariusz Czech

Komitet Naukowy Konferencji:

Prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Prof. dr hab. Władysław Miodunka (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz (Uniwersytet w Białymstoku)
Prof. UW dr hab. Przemysław E. Gębal (Uniwersytet Warszawski)
Prof. SGGW  dr hab. Krystyna Błeszyńska
(Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Prof. UP dr hab. Małgorzata Pamuła-Behrens (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)
Prof. dr hab. Irina Manokha (Wschodnioeuropejski Instytut Psychologii w Kijowie, Ukraina)
Dr hab. Marta Szymańska (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)